Obsługa Księgowa

 • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS,
 • opracowanie planu finansowego wspólnoty,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł,
 • finansowania (pożytki i kredyty),
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego
 • wykazanie przychodów wraz z analizą ich pochodzenia,
 • wykazanie kosztów wraz z analizą ich powstawania,
 • wykazanie należności według poszczególnych dłużników,
 • wykazanie zobowiązań według poszczególnych wierzycieli,
 • wyliczenie wyniku finansowego,
 • wykazanie środków pieniężnych na koniec roku,
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego, rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej, rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
 • rozliczanie funduszy pomocniczych,
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków,
 • uzyskanie NIP i REGON,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności,
 • rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów,
 • utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,

 • dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania,

Copyright © 2017 ADM Korona. Realizacja: veeo.pl